Stäng fönster

Företaget

Dagens medvetna konsumenter ställer höga krav på livsmedel, bland annat vad gäller ursprung, säkerhet och kvalitet. Dessa krav kan Norrbottensgården uppfylla genom en medveten strategi från uppfödning till slakt och förädling.

Varumärket Norrbottensgården står för säkerhet och trygghet. Tillsammans kan vi garantera högsta kvalitet från uppfödning till förädling. Närheten och de korta transportavstånden minimerar stress och minskar även miljöbelastningen.

Att vårda djuren väl och ge dem ett gott liv ger produkter vi alla med glädje kan stå bakom. Rena och unika produkter från Norrbottensgården att känna stolthet över.

Produkter som säljs under varumärket Norrbottensgården ska präglas av sunt bondförnuft. De ska representera en klassikisk god syn på hur ett bra kött ska vara.

Genom att välja produkter från Norrbottensgården gör konsumenterna ett aktiv val. Ett val som möjliggör för framtida generationer att få sin inkomst via livsmedels-produktion i Norrbotten och Västerbotten.


Kvalitet

ALLMÄN DJURHÅLLNING
 • Djuren ska behandlas väl och enligt gällande djurskyddslagstiftning.Uppfödare bör även ha detta i åtanke vid livdjursförsäljning.
 • Djurmiljön ska var på sådant sätt att den främjar djurens hälsa och ger dem möjlighet att bete sig naturligt.
 • Djurstallar ska vara utformade så att goda förhållanden råder vad gäller djurens närmiljö, tillsyn och hygien.
 • Krav på förlossningsutrymmen och utrymmen för sjuka och skadade djur ska vara uppfyllda enligt gällande lagkrav.
 • Ventilationen i djurstallar ska vara utformad så att djuren alltid har en tillfredsställande ventilation.
 • Djuren måste skötas på ett sådant sätt att de kan hållas rena.Alla djur ska ha tillgång till strö med undantag för ungnöt på dränerande golv i värmeisolerade stallar.
 • Vid utedrift ska djuren under den kalla årstiden ha tillgång till skydd mot väder och vind, samt en torr liggplats.
 • Hårt belastade ytor, t.ex. vatten- och utfodringsplats bör vara planerade så att området där omkring kan hållas torrt.
 • Nötkreatur ska bedövas såväl vid avhorning som vid kastrering. Kastrering ska ske så tidigt som möjligt.


Säkerhet

SMITTSYDD
 • Tillträde till svensk besättning får tidigast ske 48 timmar efter besök i utländsk besättning eller djurutrymme.
 • För att minimera smittspridningen bör tillfälliga besökare, t.ex. dagisgrupper, skolklasser m.m., skyddskläder och fotskydd.

HÄLSOKYDD
 • Sjuka eller skadade djur ska omgående ges nödvändig vård och skyddas mot onådigt lidande.
 • Sjuka eller skadade djur som bedöms lida får ej transporteras utan ska behandlas eller avlivas på gården.
 • Djur som är högdräktiga, sjuka, nyinköpta eller späda ska ha särskild tillsyn och omvårdnad. Extra omvårdnad ska även ges i samband vid förlossning.
 • Hormoner eller antibiotika får inte tillföras djuren för att ge ökad tillväxt eller avkastning.
 • Kvigor och kor ej semineras, betäckas med tjur eller vara mottagare av embryo om förlossningssvårigheter kan förväntas, t.ex. Belgian Blue.
 • Klövar ska inspekteras regelbundet och verkas vid behov.Trygghet

FODER
 • Djuren får ej utfodras med köttmjöl eller benmjöl.
 • Djuren ska dagligen få en fodergiva som garanterar en tillräcklig, allsidig och välbalanserad näringstillförsel.
 • Djuren ska ha erforderligt med foderutrymme och ska ha tillgång till dricksvatten som klassas som tjänligt, i tillräcklig mängd minst två gånger på dygn.
 • Utfodrings- och vattningssystem ska medge att djuren kan äta och dricka på ett lugnt och naturligt sätt.
 • Foder får inte innehålla skadliga ämnen eller ämnen som kan försämra köttets kvalité.
 • Foder ska hanteras på ett sådant sätt att mögel- och vattenskador undviks och att andra föroreningar ej kommer i kontakt med foder och foderråvaror.
 • Lagringsbehållare, foderblandningsutrustning och utfodringsanläggning ska inspekteras och rengöras vid behov.
 • Gnagare, fåglar och andra skadedjur ska hållas borta från foder och foderråvaror.

DJURTRANSPORTER
 • Nötkreatur ska ha tillgång till vatten omedelbart innan de levereras, de ska även utfodras leveransdagen.
 • Mjölkande nötkreatur ska mjölkas i nära anslutning till transport.
 • Lastning av djur ske på skonsammaste sätt och hanteras på ett sådant sätt att de skyddas mot onödig stress.
 • Transport av djur i tidigare, sammanhållna grupper ska eftersträvas.
 • Djur som stått uppbundna ska vara uppbundna vid transport. Djur som varit lösa ska även vara lösa under transport.
 • Dräktiga nötkreatur får ej transporteras tidigast tre veckor efter kalvning. Kalvar under två veckors ålder får inte transporteras.

MILJÖ
 • Närmiljön till byggnader där djuruppfödning sker ska präglas av ordning och reda.
 • Uppfödare ska sträva efter att minska den negativa miljöbelastningen.
 • Kemiska produkter ska i möjligaste mån bytas ut till mer miljöanpassade.
 • Hantering av stallgödsel ska ske på ett sådant sätt att växtnäringsläckage minimeras.
 • Farligt avfall ska lämnas till insamlingssystem inom ramen för producentansvar, eller till de kommunala avfallsstationerna eller annan ackrediterad aktör.
 • Överblivna läkemedel ska lämnas in till apotek eller kommun för destruktion. Sprutor och kanyler ska förpackas som riskmaterial.

TILLÄGG FÖR SVIN
 • Inblandning av fiskmjöl i slaktsvinfoder är förbjudet.
 • Svin som slaktas på leveransdagens förmiddag ska inte morgonutfodras.
 • Boxar för svin ska vara försedda med strö av halm eller annat jämförbart material.
 • Utfodring med matavfall är förbjudet.
 • Kastrering av smågrisar ska ske innan två veckors ålder.


Ursprung

 • Alla djur som levereras till Norrbottensgården ska vara födda och uppvuxna i Sverige.
 • Vidare ska alla djuren de senaste sex månaderna vara uppfödda i Norrbotten eller Västerbotten.