Dagens medvetna konsumenter ställer höga krav på livsmedel, bland annat vad gäller ursprung, säkerhet och kvalitet. Dessa krav kan Norrbottensgården uppfylla genom en medveten strategi från uppfödning till slakt och förädling.

Varumärket Norrbottensgården står för säkerhet och trygghet. Tillsammans kan vi garantera högsta kvalitet från uppfödning till förädling. Närheten och de korta transportavstånden minimerar stress och minskar även miljöbelastningen.

Att vårda djuren väl och ge dem ett gott liv ger produkter vi alla med glädje kan stå bakom. Rena och unika produkter från Norrbottensgården att känna stolthet över.

Produkter som säljs under varumärket Norrbottensgården ska präglas av sunt bondförnuft. De ska representera en klassisk god syn på hur ett bra kött ska vara.

Genom att välja produkter från Norrbottensgården gör konsumenterna ett aktivt val. Ett val som möjliggör för framtida generationer att få sin inkomst via livsmedelsproduktion i Norrbotten och Västerbotten.

Leverantörsförsäkran

Norrbottensgården Slakteri AB är certifierade enligt IP Livsmedel och slaktar samt styckar endast nöt, lamm, får och häst. Vi ställer följande krav på våra leverantörer.

Norrbottensgården Slakteri AB slaktar och styckar endast djur från svenska gårdar som står under kraven i svensk djurskyddslagstiftning och lever upp till Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om djurhållning inom lantbruket (SJVFS 2010:15, Saknr L100).

I lagstiftningen ingår även krav på att djurtransporter till slakteri inte får överskrida åtta timmar samt att djuren är bedövade innan avblodning, detta kontrolleras via djurskyddsinspektioner från Livsmedelsverket, Länsstyrelsen ansvarar för kontroller ute hos leverantörer.

Vid leverans till slakteriet medföljer en djurägarförsäkring där djurägaren intygar att djuret är friskt och har fötts upp enligt gällande regler.

All köttråvara som levereras av Norrbottensgården Slakteri AB är av svenskt ursprung och lever upp till ovanstående krav.

Ingemar Hansson
VD Norrbottensgården